Zakres usług

Kancelaria Adwokacka Elżbieta Krukar oferuje Państwu świadczenie usług prawnych w zakresie m.in. prowadzenia procesów cywilnych i postępowań nieprocesowych, reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym, obrony w postępowaniu karnym i wykroczeniowym, sporządzania umów i regulaminów, reprezentacji w negocjacjach i mediacjach, doradztwa prawnego i stałej obsługi podmiotów gospodarczych, udzielania porad prawnych, szkoleń prawniczych.

Przykłady konkretnych usług w następujących obszarach:

Proszę kliknąć na wybrany obszar aby go rozwinąć

Prawo cywilne (więcej)

Prawo rzeczowe:

 • regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • ochrona własności,
 • ochrona posiadania,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • służebności gruntowe i osobiste.

Prawo zobowiązań:

 • dochodzenie niezapłaconych należności od kontrahentów,
 • obrona przed przedawnionymi roszczeniami,
 • sporządzanie zarzutów i sprzeciwu od nakazu zapłaty,
 • wszelkie kwestie związane z wykonaniem i ważnością umów, odsetkami, karami umownymi,
 • sporządzanie i weryfikacja umów (umowa sprzedaży, o dzieło, najmu, dzierżawy, zlecenia, pożyczki, leasingu etc.),
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • skarga pauliańska,
 • zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu szkody na osobie lub na mieniu przeciwko osobom fizycznym i ubezpieczycielom (wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie),
 • prawo konsumenckie.

Prawo spadkowe:

 • porady w zakresie sporządzenia testamentu,
 • stwierdzenie nabycia spadku (dziedziczenie testamentowe/ustawowe),
 • sprawy o zachowek,
 • dział spadku,
 • wykonanie zapisu,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia.
Prawo karne (więcej)
 • obrona w postępowaniu karnym i wykroczeniowym, na każdym etapie postępowania (przed sądami wszystkich instancji, a także w postępowaniu przygotowawczym i wykonawczym),
 • wypadki komunikacyjne,
 • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • zniesławienie, pomówienie, znieważenie,
 • naruszenie nietykalności cielesnej,
 • podrobienie lub przerobienie dokumentu, fałszerstwo,
 • kradzież, kradzież z włamaniem,
 • rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie,
 • oszustwo, wyłudzenie,
 • zabójstwo,
 • nieumyślne spowodowanie śmierci,
 • uszkodzenie ciała, bójka, pobicie,
 • groźby karalne,
 • nękanie (stalking),
 • zgwałcenie,
 • udzielenie lub przyjęcie korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej,
 • zorganizowana grupa przestępcza,
 • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu (m.in. pranie brudnych pieniędzy, oszustwo kredytowe, udaremnienie zaspokojenia wierzyciela),
 • wytwarzanie, przemyt, wprowadzanie do obrotu oraz posiadanie środków odurzających,
 • postępowania w sprawach nieletnich,
 • wykroczenia,
 • przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • sprawy karne wykonawcze (odroczenie odbywania kary, przerwa w odbywaniu kary, kara łączna, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, dozór elektroniczny).
Prawo administracyjne (więcej)
 • reprezentowanie zarówno w postępowaniu administracyjnym, (w sprawie o wydanie decyzji, wznowienie postępowania administracyjnego, uchylenie, zmianę lub stwierdzenie nieważności decyzji,) jak i sądowo administracyjnym (przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym),

 • sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg, wniosków o wznowienie postępowania,
 • skargi na akty prawa miejscowego,
 • prawo budowlane (m.in. pozwolenia na budowę, wydanie warunków zabudowy etc.),
 • gospodarka nieruchomościami,
 • prawo ochrony środowiska,
 • wydawania koncesji i zezwoleń,
 • odszkodowanie za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym,
 • wydawania zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

Prawo pracy (więcej)
 • doradztwo, jak i reprezentacja we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy,
 • opiniowanie i przygotowywanie umowy o pracę,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • tworzenie umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy,
 • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,
 • wypadek przy pracy,
 • odpowiedzialność materialna pracowników,
 • uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem,
 • mobbing i dyskryminacja.
Szkolenia prawnicze (więcej)
 • szkolenia prowadzone metodami warsztatowymi (minimum wykładów, maksimum aktywizacji grupy szkoleniowej), również we współpracy z innymi doświadczonymi trenerami,

 • Zakres szkoleń: nowelizacje ustaw, wybrane dziedziny prawa (np.: reklamacje, windykacja, prawo autorskie itp.),
 • Odbiorcy: administracja publiczna, firmy i organizacje, stowarzyszenia.

Prawo rodzinne i opiekuńcze (więcej)
 • rozwód,
 • separacja,
 • podział majątku po rozwodzie,
 • alimenty,
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie ojcostwa,
 • przysposobienie,
 • ubezwłasnowolnienie.
Prawo gospodarcze i handlowe (więcej)
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w sporach sądowych,

 • wsparcie w procesie windykacji należności,

 • sporządzanie i weryfikowanie umów,

 • tworzenie, rejestracja i przekształcenia spółek,

 • zgłaszanie zmian w KRS,

 • doradztwo w zakresie zmiany umowy spółki,

 • postępowanie upadłościowe i naprawcze,
 • stała obsługa prawna (m.in. windykacja należności, sporządzanie umów, obsługa w zakresie prawa pracy, weryfikowanie dokumentów, sporządzanie projektów listów intencyjnych, ofert handlowych, porozumień, regulaminów, protokołów, uchwał, prowadzenie mediacji i negocjacji, doradztwo w zakresie prawa konsumenckiego, doradztwo w zakresie uzyskiwania wszelkich stosownych zezwoleń, licencji i koncesji).

Prawo własności intelektualnej (więcej)
 • doradztwo w zakresie praw autorskich, znaków towarowych, wzorów użytkowych,

 • sporządzanie i opiniowanie umów o przeniesienie praw autorskich, udzielenie licencji,
 • prowadzenie sporów sądowych w zakresie naruszenia praw autorskich (korzystanie z dzieła bez zgody Twórcy, uzyskiwanie odszkodowania, zakazanie korzystania, ustalenie wynagrodzenia za wykorzystanie).

Inne, przykładowe (więcej)
 • prowadzenie sprawy rejestracji stowarzyszenia,
 • tworzenie statutów stowarzyszeń,
 • tworzenie regulaminów stron internetowych.